poniedziałek, 30 listopada 2015 r.
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Liczba odwiedzin
569414
ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ » kryteria dochodowe
KRYTERIA  DOCHODOWE  UPRAWNIAJĄCE  DO   ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ
 
 
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają tzw. kryterium dochodowe. Pomoc skierowana jest do osób o najniższych dochodach. Aby ją otrzymać nie można przekraczać poniższych kwot:
 
1. dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości nieprzekraczającej 542,00 zł,
2. dla osoby w rodzinie - w wysokości nieprzekraczającej 456,00 zł.
 
Należy pamiętać, że kryterium dochodowe zmienia się – podlega okresowej weryfikacji. Zmieniają się również, podawane w kolejnych działach wysokości świadczeń.
Ostatnia weryfikacja kryteriów dochodowych i innych wskaźników z ustawy o pomocy społecznej miała miejsce w 2012 roku - od tego czasu nie uległy one zmianie, (czyli kwoty nie zmieniły się do chwili obecnej).

Ubiegając się o świadczenia z pomocy społecznej należy zsumować przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli np. ubiegając się o pomoc w marcu, trzeba przedstawić dochód z lutego.
Obliczając kryterium dochodowe na osobę w rodzinie sumujemy przychody wszystkich członków rodziny np. wynagrodzenia za pracę, renty i emerytury, zasiłek dla bezrobotnych – to tylko przykłady – uwzględnianych dochodów może być więcej. Muszą to być dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenia.
Do dochodu nie wlicza się :
- kwoty alimentów, które płaci członek rodziny ubiegającej się o wsparcie, innym
  osobom (spoza rodziny),
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz świadczeń w naturze,
- świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac
  społecznie użytecznych.
Dochody liczone są restrykcyjnie. Liczy się niemal wszystko, a ustawa o pomocy społecznej wymienia tylko kilka kategorii dochodów, które nie są uwzględniane. Osoby składające wnioski często dziwią się i nie zgadzają z tym, że jakieś dochody zostały uwzględnione, szczególnie w sytuacji, kiedy do ich dochodów dolicza się pomoc przyznaną wcześniej w tej samej instytucji np. dodatek mieszkaniowy. Jest to jednak zgodne z ustawą.

 
 
 
 

<< Powrót