Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA ("BECIKOWE")

I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, pok. 9
tel.: 672680983 lub 672680989

W związku z epidemią, w przypadku osobistych wizyt w Ośrodku, obowiązuje rejestracja telefoniczna na określony dzień i godzinę. Rejestracja jest prowadzona w dni robocze w godz. 8:00 - 10:00 pod nr. 607 077 275. Wstęp do Ośrodka jest możliwy tylko w maseczce lub przyłbicy zakrywającej nos i usta. Należy zabrać własny długopis i zdezynfekować ręce po wejściu do Ośrodka.

II. PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz .U. z 2010 r. nr 183, poz. 1234, ze zm.),
 • obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. z 2019 r. poz. 724).

III. WYMAGANE DOKUMENTY

W każdym przypadku:

 • wniosek (formularz wniosku zawiera informacje o warunkach, na jakich przysługuje zapomoga),
 • zaświadczenie lekarza lub położnej potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu oraz udzielenie przynajmniej jednego świadczenia zdrowotnego w każdym trymestrze ciąży (nie dotyczy sytuacji gdy o zapomogę występuje opiekun prawny lub faktyczny),
 • odpisy zupełne aktów urodzenia dzieci (jeżeli ojciec jest nieznany),
 • ewentualne wyroki orzekające rozwód / separację / alimenty / naprzemienną opiekę nad dzieckiem,
 • oświadczenie o rodzajach dochodów członków rodziny;

W przypadku więcej niż 6 członków rodziny lub w przypadku ubiegania się o zapomogę na więcej niż 4 dzieci:

W przypadku członków rodziny, którzy w roku poprzedzającym okres zasiłkowy osiągnęli dochody inne niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (formularz zawiera wykaz dochodów, które należy uwzględnić; na formularzu należy uwzględnić również dochody niepodlegające opodatkowaniu osób poniżej 26. roku życia, o których w mowa art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne - w przypadku dochodów za 2019 r. kwoty te są wyszczególnione w informacji PIT-11 w pozycjach: 38, 57, 70, 71, 73, 74, 86);

W przypadku członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym:

 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku - w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

W przypadku nieotrzymywania alimentów w pełnej wysokości:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, lub
 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego:

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

W przypadku utraty lub uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku (przez osobę ubiegającą się lub któregokolwiek członka rodziny):

 • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu (np. świadectwa pracy, umowy, zaświadczenia, informacje PIT-11),
 • dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (np. umowy, zaświadczenia, informacje PIT-11),
 • dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (np. zaświadczenie pracodawcy, PUP, ZUS, decyzje),
 • oświadczenie o utraconych lub uzyskanych dochodach.

W przypadku opiekunów prawnych lub przysposobienia dziecka - odpowiednio:

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

Oświadczenie dla innych celów: oświadczenie ogólne.

Powyżej wymieniono tylko typowe dokumenty. W poszczególnych przypadkach organ realizujący świadczenia może domagać się także innych dokumentów. Szczegółowe informacje uzyskać można w biurze świadczeń rodzinnych.

W przypadku dokumentów, których nie trzeba pozostawiać w oryginale, kopię tych dokumentów może uwierzytelnić pracownik realizujący świadczenia, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

IV. OPŁATY

Nie podlega opłacie.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA

 • Wydanie decyzji do 1 miesiąca a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy;
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:
  • od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
  • od dnia 1 września do dnia 31 października - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
  • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku,
  • od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku;
 • Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem MOPS w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

VII. UWAGI

 • Kryterium dochodowe wynosi 1.922 zł netto na osobę w rodzinie;
 • Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania;
 • W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość świadczeń, osoba ubiegająca się lub otrzymująca świadczenia, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego;
 • Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.