Stypendium szkolne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

STYPENDIUM SZKOLNE

I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, pok. 12
tel.: 672680995

II. PODSTAWA PRAWNA

 • art. 90b, 90c, 90e, 90m, 90p, 90r ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358),
 • Uchwała Nr XXXII/230/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 • Uchwała Nr XI/59/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 • Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec;

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o stypendium szkolne,
 • oświadczenie o wysokości dochodów rodziny,
 • oświadczenie o wysokości dochodów z działalności gospodarczej - w przypadku członków rodziny prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia - w przypadku osiągania dochodów z umowy o pracę, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych,
 • zaświadczenie gminy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpniu),
 • polecenie wypłat stypendium na rachunek bankowy albo w kasie MOPS.

Wykazać należy dochody wszystkich osób w rodzinie (osób spokrewnionych lub niespokrewnionych pozostających w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących). Zamiast zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów można przedłożyć oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Stypendium udzielane poprzez refundację wydatków poniesionych na zakup pomocy rzeczowej jest wypłacane po przedłożeniu dokumentów (rachunków, faktur) potwierdzających poniesienie wydatków na cele wskazane w decyzji.

IV. OPŁATY

Nie podlega opłacie.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA

Do 1 miesiąca. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy,

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem MOPS w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

VII. UWAGI

 • Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego;
 • Refundacja wydatków na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym może dotyczyć wydatków poniesionych w trakcie roku szkolnego lub w miesiącach lipcu i sierpniu poprzedzających rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium;
 • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota uprawniająca do pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym krajowych wycieczek szkolnych oraz wyjazdów na basen,
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych, słowników i encyklopedii, lektur szkolnych, plecaka szkolnego, obuwia i ubioru na zajęcia wychowania fizycznego (obuwia gimnastycznego, dresu, koszulki i spodenek gimnastycznych), programów komputerowych o charakterze edukacyjnym, komputera i akcesoriów komputerowych, z wyłączeniem akcesoriów nie służących celom edukacyjnym),
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,
  • świadczenia pieniężnego;
 • Stypendium szkolne może być realizowane w okresach miesięcznych, kwartalnych lub jednorazowo;
 • Rodzice ucznia otrzymującego stypendium lub pełnoletni uczeń obowiązani są niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.