Świadczenie pielęgnacyjne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

I. MIEJSCE ZAŁATWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, pok. 9
tel.: 672680983 lub 672680989

W związku z epidemią, w przypadku osobistych wizyt w Ośrodku, obowiązuje rejestracja telefoniczna na określony dzień i godzinę. Rejestracja jest prowadzona w dni robocze w godz. 8:00 - 10:00 pod nr. 607 077 275. Wstęp do Ośrodka jest możliwy tylko w maseczce lub przyłbicy zakrywającej nos i usta. Należy zabrać własny długopis i zdezynfekować ręce po wejściu do Ośrodka.

II. PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466),
 • obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 1099),
 • obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1067).

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek (formularz wniosku zawiera informacje o warunkach, na jakich przysługuje świadczenie),
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki,
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
 • w przypadku rezygnacji z pracy przez osobę ubiegającą się: ostatnie świadectwo pracy, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający datę rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • orzeczenia o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności albo odpisy skrócone aktów zgonu osób spokrewnionych w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki (jeżeli o świadczenie ubiega się osoba inna niż: spokrewniona w pierwszym stopniu, osoba, która wystąpiła o adopcję lub osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną),
 • świadectwo szkolne, zaświadczenie, lub inny dokument potwierdzający okres nauki osoby wymagającej opieki (dotyczy osób, których niepełnosprawność powstała w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej – w okresie od 18. do ukończenia 25. roku życia ),
 • oświadczenie dotyczące podlegania ubezpieczeniom,
 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się, członek rodziny lub rodzic dziecka przebywa poza granicami RP w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (dotyczy państw Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii; dotyczy również kierowców w transporcie międzynarodowym): formularz wymagany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki,
 • polecenie wypłat świadczeń na rachunek bankowy (w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego);

Oświadczenie dla innych celów: oświadczenie ogólne.

Powyżej wymieniono tylko typowe dokumenty. W poszczególnych przypadkach organ realizujący świadczenia może domagać się także innych dokumentów. Szczegółowe informacje uzyskać można w biurze świadczeń rodzinnych.

W przypadku dokumentów, których nie trzeba pozostawiać w oryginale, kopię tych dokumentów może uwierzytelnić pracownik realizujący świadczenia, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

IV. OPŁATY

Nie podlega opłacie.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA

 • Wydanie decyzji do 1 miesiąca a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy;
 • Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem MOPS w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

VII. UWAGI

 • Prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami;
 • Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;
 • W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba ubiegająca się lub otrzymująca świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego (w terminie 7 dni, jednakże przed najbliższą wypłatą świadczeń). W szczególności należy zawiadomić o:
  • zaprzestaniu sprawowania bezpośredniej i stałej opieki,
  • uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • zmianie miejsca zamieszkania,
  • umieszczeniu osoby wymagającej opieki w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, placówce zapewniającej całodobową opiekę albo w pieczy zastępczej,
  • wyjeździe osoby ubiegającej się lub innego członka rodziny za granicę RP,
  • zawarciu związku małżeńskiego,
  • zmianach okoliczności potwierdzonych przedstawionymi dokumentami;
 • Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.